Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers.   De eigenaar van een link, opgenomen in deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels van de privacywetgeving. Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

Wij maken geen gebruik van cookies, maar wie met ons contact opneemt, verklaart uitdrukkelijk dat zijn of haar gegevens uitsluitend door ons gebruikt mogen worden voor later onderling contact.   De gegevens worden door
ons aan niemand doorgespeeld.

"Winkelcentrum Abdijstraat vzw", in de persoon van de webmaster, behoudt zich onvoorwaardelijk het recht voor om
het leggen van links en de plaatsing van logo's te weigeren of te verwijderen.   De beslissing hierover is definitief en ontegensprekelijk en houdt in dat hierdoor geen recht ontstaat op het bekomen van gehele of gedeeltelijke terugbetaling of schadevergoeding.

Een link leggen naar "www.abdijstraat.be/..." of "www.abdijstraat.com/..." mag enkel mits voorafgaande toelating.   Deze toelating wordt gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, enkel afkomstig van de webmaster.  Alle andere overeenkomsten hieromtrent, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet geldig.

Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.

Geen enkele vorm van schade kan verhaald worden noch enige aansprakelijkheid kan gesteld worden, zelfs niet als deze ontstonden door het bezoek aan de site of aan de links die erin zijn opgenomen.

Wie enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit onverwijld te melden aan de webmaster.   Zijn/haar e-mailadres vindt men onder de rubriek "Contact".   Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat
hierdoor recht op vergoeding ontstaat.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.